Adatvédelmi Tájékoztató

 Adatvédelmi Tájékoztató

A Manpower Munkaerő Szervezési Kft. (a továbbiakban: „Manpower” vagy „Adatkezelő”) a világ vezető munkaerő-piaci szolgáltató vállalatának a ManpowerGroup-nak a tagja, mely naponta több százezer munkavállalót és vállalatot kapcsol össze világszerte, megoldásainkkal választ adva a munkaerő-piaci nemzetközi és helyi kihívásaira.

Cégünk neve és hírneve összeforrott a megbízhatósággal, azzal az alapelvvel, amely valamennyi tevékenységünket áthatja. Ügyfeleink értékes adatokat bíznak ránk, és mi komolyan vesszük a belénk fektetett bizalmat. A ManpowerGroup ügyfelei megbízásából adatkezelési feladatokat lát el, és felelősséget vállal a személyes adatok törvényeknek védelméért.

A Manpower elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Manpower a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A Manpower kiemelt célja az, hogy teljes mértékben megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így elsősorban és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), illetve a hatályos magyar jogszabályok, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja tájékoztatni a Manpower-rel akár weboldalán, akár munkavállalói útján kapcsolatba kerülő személyeket arról, hogy a Manpower miként kívánja kezelni személyes adataikat.

Adatkezelő

Az adatkezelő a Manpower Munkaerő Szervezési Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: 01-09-069811; képviseli: Fehér Tamás ügyvezető; e-mail: [email protected]), mivel az Adatkezelő gyakorolja a személyes adatok feletti ellenőrzést, határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Egyes személyes adatokat az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásai, így különösen a Manpower Business Solutions Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) is kezelhetnek, illetve az Adatkezelővel közösen gyakorolhatják azok felett az ellenőrzést.

A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató alkalmazandó

 • az álláspályázóinkra és a karrierszolgáltatásainkat igénybe vevő személyekre,
 • a közvetített vagy kölcsönzött munkatársainkra (vagyis az olyan egyénekre, akiket megbízóink egyikének kiközvetítünk vagy egyes megbízatások kapcsán kihelyezünk, illetve az olyan egyénekre, akik számára kihelyezési (outplacement) vagy pályamódosítási szolgáltatásokat nyújtunk),
 • az itt felsorolt honlapok (www.manpower.huwww.manpowergroupsolutions.huwww.experis.huwww.tapfin.huwww.proservia.huwww.manpowergroup.hu ) és alkalmazások (a továbbiakban: „Webhelyek”) felhasználóira, továbbá
 • az üzleti partnereink, megbízóink és alvállalkozóink képviselőire.

A jelen Tájékoztató nem alkalmazandó a vállalati központunkban és az országos egységeinknél dolgozó munkavállalóinkra, akik a ManpowerGroup alkalmazottjai, és akik közvetlenül a ManpowerGroupnak dolgoznak, nem pedig közvetlenül a ManpowerGroup valamely megbízójának.

A jelen Tájékoztató leírja az általunk gyűjtött személyes adatok és személyes információk típusait, ezen adatok és információk felhasználási módjait, az általunk összegyűjtött adatok és információk kezelését és védelmét, a tárolásuk időtartamát, azokat a feleket, akikkel az adatokat, információkat megosztjuk, illetve akiknek továbbítjuk azokat, továbbá a jogokat, amelyeket az érintettek a személyes adataik használatával kapcsolatosan gyakorolhatnak.

Azt is ismertetjük, hogyan tud kapcsolatba lépni velünk az adatvédelmi gyakorlatunkkal és a jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben. Adatvédelmi gyakorlataink eltérőek lehetnek azokban az országokban, melyekben jelen vagyunk, tükrözve a helyi gyakorlatokat és jogszabályi követelményeket. A helyi Webhelyeink meglátogatásával tájékozódhat a konkrét helyi feltételek felől.

Az alábbi linkek bármelyikére kattintva a listában szereplő szakaszra ugorhat:

Adatvédelmi irányelvek

 • Milyen információkat gyűjtünk
 • Hogyan használjuk az általunk gyűjtött információkat
 • Milyen módon kezeljük és védjük a személyes adatokat
 • Mennyi ideig tároljuk az általunk gyűjtött információkat
 • Milyen információkat osztunk meg
 • Adattovábbítás
 • Az Ön jogai és választási lehetőségei
 • A kaliforniai lakosoknak szóló tájékoztatás
 • Az adatvédelmi nyilatkozatunk frissítései
 • Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Milyen információkat gyűjtünk

Számos módon gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például Webhelyeinken és a közösségi média csatornáinkon keresztül, a rendezvényeinken, telefonon és faxon, álláspályázatokon keresztül, a személyes munkaerő-felvételhez kapcsolódóan, illetve a megbízókkal és az alvállalkozókkal folytatott interjúk során. Az adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása során folyamatosan biztosítjuk az adatvédelmi szabályok érvényesülését.

A kapcsolat jellegétől függően különböző személyes adatokat gyűjthetünk, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

 • elérhetőségek (például név, postacím, e-mail cím és telefonszám);
 • felhasználónév és jelszó, amikor Webhelyeinken regisztrál;
 • egyéb információk, amelyeket Ön esetlegesen számunkra megad, például felmérések keretében, vagy a Webhelyeinken található „Kapcsolatfelvétel” funkció segítségével.

Továbbá, ha Ön álláskereső, valamilyen munkakörre jelentkezik, illetve egy munkakör megpályázása kapcsán létrehoz egy fiókot, a következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és dolgozhatjuk fel Önről:

 • munkahelyi és iskolai végzettségre vonatkozó múltbéli adatok;
 • nyelvtudás és más munkával kapcsolatos készségek;
 • társadalombiztosítási szám, személyigazolvány-szám, vagy más államilag kiadott azonosítószám;
 • születési dátum;
 • nem;
 • bankszámlával kapcsolatos adatok;
 • állampolgárság és munkavállalási státusz;
 • segélyekre, ellátásokra vonatkozó információk;
 • adózással kapcsolatos információk;
 • a szakmai referenciaként megadott személyek által szolgáltatott információk; és
 • az önéletrajzában szereplő információk (ideértve az Ön által megadott arcképet), a karrierrel kapcsolatos érdeklődési körére vonatkozóan Ön által megadott információk, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges szakképzettséggel kapcsolatos egyéb információk.

Egyéb különleges személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha annak speciális, törvényben előírt oka van, vagy ha erre vonatkozólag megszereztük az Ön külön, kifejezett hozzájárulását. Ilyenek lehetnek a következők:

 • fogyatékosságokkal és egészségi állapottal kapcsolatos információk;
 • drogtesztek, bűnügyi és egyéb háttérellenőrzések eredményei.

Ezenkívül összegyűjthetünk más (például a sürgős helyzetekben értesítendő) személyekre (például a sürgős helyzetekben értesítendő vagy referenciát adó személyekre) vonatkozóan Ön által megadott információkat is.

A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért és a saját adatain kívül, harmadik természetes személyekkel kapcsolatban megadott, hozzáférhetővé tett személyes adatok tekintetében a hozzájárulás beszerzéséért kizárólag Ön tartozik felelősséggel.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így Ön, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Manpower szolgáltatásainak, illetve Webhelyeinek használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő az alábbi célokra gyűjti és használja fel az adatokat (a törvények által megengedettek szerint):

 • munkaerő-piaci megoldások nyújtása;
 • internetes ügyfélfiókok létrehozása és kezelése;
 • kifizetések feldolgozása;
 • ügyfél- és beszállítói kapcsolataink kezelése;
 • amennyiben ezt a törvények megengedik, és ez összhangban áll az Adatkezelő Cookie-kra és hirdetésekre vonatkozó tájékoztatójával promóciós anyagok, az elérhető pozíciókra vonatkozó értesítések és más közlemények küldése;
 • amennyiben ezt a törvények megengedik, különleges eseményekkel, promóciókkal, programokkal, ajánlatokkal, felmérésekkel, versenyekkel és piackutatásokkal kapcsolatos közlemények küldése és az ezeken való részvétel kezelése;
 • az egyének megkereséseire és kéréseire való válaszadás;
 • üzleti tevékenységünk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve a szolgáltatásaink fejlesztését, továbbfejlesztését, elemzését és javítását, a kommunikációnk kezelését, adatelemzések lefolytatását, valamint a könyvelési, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók végrehajtását is);
 • a csalások és egyéb jogellenes tevékenység, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem, illetve ezek felismerése és a megakadályozásuk érdekében tett lépések; valamint
 • a hatályos jogszabályi követelményeknek, a vonatkozó iparági szabványoknak, a szerződéses kötelezettségeknek és a szabályzatainknak a betartása és végrehajtása.

A fentiekben felsorolt tevékenységeken túlmenően, ha álláskereső, és valamilyen munkakörre jelentkezik, illetve egy munkakör megpályázása kapcsán létrehoz egy fiókot, a jelen adatvédelmi közleményben meghatározott információkat a következő célokra használjuk fel (a törvények által megengedettek szerint):

 • álláslehetőségek és munka biztosítása az Ön számára;
 • HR szolgáltatások nyújtása az Ön számára, beleértve a juttatási programok adminisztrálását, a bérszámfejtést, a teljesítménymenedzsmentet és a fegyelmi intézkedéseket is;
 • kiegészítő szolgáltatások nyújtása az Ön számára: képzések, karrier-tanácsadás és pályamódosítási szolgáltatások;
 • az Ön alkalmasságának megítélése álláspályázóként, illetve az Ön szakképzettségének megítélése egyes pozíciók kapcsán; valamint
 • adatelemzések lefolytatása, például: (i) az álláspályázói és munkatársi bázisunk elemzése; (ii) az egyéni teljesítmények és képességek értékelése, beleértve a munkával kapcsolatos készségek minősítését is; (iii) a készségek terén megmutatkozó hiányosságok azonosítása; (iv) információk felhasználása az egyének és az elérhető lehetőségek megfelelő összepárosítása érdekében, és (v) az üzletszerzési csatornából származó adatok elemzése (a munkaerő-felvételi gyakorlatokban megmutatkozó tendenciák).

Az adatkezelésre ügyfeleink, partnereink és az álláskeresők, pályázók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Emellett sor kerülhet a személyes adatok kezelésére ha az az Adatkezelő valamely jogos érdeke miatt lényeges és szükséges Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni ezekről a jogos érdekekről, és arról, hogy mikor kezelhetünk információkat ezekre hivatkozva.

Az információkat egyéb módon is felhasználhatjuk, amelyről azok összegyűjtésének időpontjában vagy azt megelőzően külön értesítést küldünk.

Jogos érdek

Az Adatkezelő kezelhet személyes adatokat bizonyos törvényes üzleti célokra is, például:

 • amennyiben a folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük, módosítsuk, személyre szabjuk, vagy más módon javítsuk a szolgáltatásainkat/kommunikációnkat, az ügyfeleink, álláspályázóink és munkatársaink javát szolgálva;
 • a csalások felismerése és megelőzése;
 • a hálózatunk és informatikai rendszereink biztonságának növelése;
 • annak jobb megértése, hogy az emberek mily módon kerülnek kapcsolatba a Webhelyeinkkel;
 • direkt marketing célok;
 • olyan postai értesítések küldése, amelyek véleményünk szerint érdekesek lehetnek az Ön számára;
 • a promóciós kampányok és hirdetések hatékonyságának meghatározása.

Amikor a fenti célok érdekében végzünk adatkezelést, személyes adatainak kezelését kiemelt figyelemmel biztosítjuk. Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. Amennyiben most élni kíván ezzel a jogával, kattintson ide! Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben él a tiltakozáshoz való jogával, ez befolyásolhatja azt, hogy az Ön számára legelőnyösebb szolgáltatásokat nyújthassunk.

Milyen módon kezeljük és védjük a személyes adatokat

Az általunk – többek között automatizált eszközök útján – gyűjtött személyes adatokat a fentiekben meghatározott célokra és egy meghatározott időtartamig kezeljük, összhangban a belső adatmegőrzési szabályzatunkkal annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat ne tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.

Olyan szervezési, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn, amelyek célja az Ön által megadott személyes adatok védelme a véletlen, törvényellenes vagy illetéktelen megsemmisítés, elvesztés, módosítás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ellen. A személyes adatok megfelelő biztonságának és titkosságának garantálása érdekében a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

 • A küldött és fogadott adatok átvitel közbeni titkosítása;
 • Szigorú felhasználó-hitelesítési kontrollok;
 • Megszilárdított hálózati infrastruktúra;
 • Hálózatfelügyeleti megoldások;

Mennyi ideig tároljuk az általunk gyűjtött adatokat

Az általunk gyűjtött személyes adatokat olyan módon tároljuk rendszereinkben, amely az érintettek azonosítását legfeljebb annyi időre teszi lehetővé, amely azon célok fényében szükséges, amelyek miatt az adatokat összegyűjtöttük vagy azokat a továbbiakban kezeljük.

Ezt a konkrét időtartamot az alábbiak figyelembevételével határozzuk meg:

 • Az összegyűjtött személyes adatok további tárolásának szükségessége a vele megállapodott szolgáltatások felhasználónak való nyújtása érdekében;
 • Az Adatkezelő jogos érdekeinek a céloknál leírtak szerinti védelme érdekében;
 • Olyan különleges jogi kötelezettségek fennállása, amelyek az adatok kezelését és a kapcsolódó adattárolást meghatározott időtartamra szükségessé teszik.

Személyes adatait a regisztráció megerősítése esetén a profiljában történő utolsó aktivitásától számított 24 hónapig illetve a regisztráció megszűnéséig vagy megszüntetéséig őrizzük.

Amennyiben regisztrációját nem erősíti meg, személyes adatait 14 (tizennégy) nap elteltével töröljük.

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, a hírlevél küldése céljából a Manpower az adatokat addig kezeli, amíg Ön a hírlevélről le nem iratkozik, illetve amíg a regisztrációja bármely okból meg nem szűnik.

Üzleti partnereink kapcsolattartóinak személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.

Milyen információkat osztunk meg

Személyes adatait védjük és nem tesszük közzé. Személyes adatait megoszthatjuk azokkal az alvállalkozókkal, akik a nevünkben és az utasításaink alapján szolgáltatásokat nyújtanak. Megoszthatjuk a személyes adatait (i) a leányvállalatainkkal és a kapcsolt vállalkozásainkkal; (ii) ha Ön álláskereső, akkor olyan megbízókkal, akiknek elérhető munkalehetőségei lehetnek, vagy érdeklődhetnek az általunk kihelyezett munkaerő iránt; és (iii) más partnereinkkel, például munkaerő-kihelyezési tanácsadókkal és alvállalkozókkal, abból a célból, hogy munkát találjanak Önnek.

Ezen túlmenően, nyilvánosságra hozhatjuk az Ön bizonyos személyes adatait (i) ha erre valamely jogszabály vagy jogi eljárás kötelez bennünket; (ii) a bűnüldöző szervek vagy más kormányzati tisztviselők számára egy jogszerű feltárás iránti kérelem alapján; és (iii) amennyiben úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy megfelelő fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni kár megelőzésére, illetve csalás vagy illegális tevékenység kivizsgálására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy amennyiben elidegenítjük vagy átruházzuk üzleti vállalkozásunk vagy eszközeink egészét vagy egy részét (beleértve az átszervezést, végelszámolást vagy felszámolást is) az Önnel kapcsolatosan nyilvántartott személyes adatokat is átadjuk.

Adattovábbítás

Az Ön által megadott vagy az Önről gyűjtött személyes adatokat szerződéses kötelezettségeink alapján átadjuk a hazai és nemzetközi ügyfeleknek, valamint a ManpowerGroup más tagjainak. Az Európai Unió tagállamaiban azonos védelem illeti meg személyes adatait. Amikor Európai Unión kívüli országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítjuk adatait, biztosítjuk azok megfelelő védelmét az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, vagy ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, valamint ha az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen garanciák lehetnek különösen a) állami hatóságok vagy szervek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható eszközök; b) kötelező erejű vállalati szabályok; c) az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon, hogy személyes adatait kezeljük-e és hozzáférjen az általunk kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkhoz annak ellenőrzése érdekében, hogy a személyes adatai kezelése a jogszabályoknak megfelelően történik. Kérésére az adatkezelés tárgyát képező adatokról másolatot készítünk.
 2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan tárolt, pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését kérje az ilyen adatok pontosságának megóvása és azoknak az adatkezeléshez való hozzáigazítása érdekében.
 3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén kérésére az töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és a továbbiakban ne kezeljük azokat. Ezek a körülmények például a következők: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték ii) ha az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapult és Ön visszavonja hozzájárulását iii) az adatkezelés közvetlen marketingcélokból történik vagy iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Azonban a törléshez való jogra kivételek is vonatkoznak. Ezen általános kivételek, amikor a személyes adatok feldolgozása szükséges: i) a szólásszabadsággal és az információ szabadságával kapcsolatos jogok érvényesítése, ii) törvényi kötelezettségnek történő megfelelés; vagy iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatok kezelését. Ezek a körülmények például a következők: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték ii) ha az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapult és Ön visszavonja hozzájárulását iii) az adatkezelés közvetlen marketingcélokból történik vagy iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Azonban a törléshez való jogra kivételek is vonatkoznak. Ezen általános kivételek, amikor a személyes adatok feldolgozása szükséges: i) a szólásszabadsággal és az információ szabadságával kapcsolatos jogok érvényesítése, ii) törvényi kötelezettségnek történő megfelelés; vagy iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön által eredetileg megadott és az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti az adatok más adatkezelőhöz történő továbbítását.
 6. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a személyes adatai kezelésének jogalapja nem az Ön hozzájárulása, hanem az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben személyes adatainak kezelése csak kivételes körülmények fennállása esetén folytatódik. Emellett, ha személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 7. Tiltakozás az automatizált döntéshozatallal szemben: Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 8. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, az Önnek joga van bármikor visszavonni erre irányuló hozzájárulását. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, megszüntetjük adatai kezelését, hacsak az adatkezelést a vonatkozó törvények és jogszabályok nem teszik lehetővé, vagy nem követelik meg. Hozzájárulásának visszavonása semmilyen esetben nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a korábban megadott hozzájárulással történt adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy fenti jogai gyakorlásával kapcsolatban a Manpower köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatjuk a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, és arról, hogy ezzel kapcsolatban bírósági jogorvoslattal élhet, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Kérelme elintézése során a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítjük az Önt és mindazokat, akiknek korábban a személyes adatait adatkezelés céljára továbbítottuk.

Amennyiben panasza van a Manpower adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, javasoljuk, hogy a vita jogi útra terelését megelőzően lépjen kapcsolatba a Manpowerrel a megjelölt címek egyikén.

 1. Jogorvoslati jog: Személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogainak sérelme orvoslása érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék, (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. A pert lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítani.

Ha az Adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, olvassa el az alábbi „Hogyan léphet velünk kapcsolatba” elnevezésű részt.

A kaliforniai lakosoknak szóló tájékoztatás

Bizonyos korlátozásokra figyelemmel a kaliforniai lakosok kérhetik tőlünk, hogy (i) biztosítsuk számukra a személyes adatok bizonyos kategóriáinak listáját, amelyeket a közvetlenül megelőző naptári év folyamán direkt marketing célokra harmadik felek számára felfedtünk, és (ii) azonosítjuk e harmadik feleket. E kérelem benyújtásához a kaliforniai lakosok az alábbi „Hogyan léphet velünk kapcsolatba” elnevezésű szakaszban meghatározottak szerint léphetnek velünk kapcsolatba.

Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

A jelen Adatvédelmi tájékoztatónkat (beleértve annak bármely kiegészítését is) rendszeres időközönként javíthatjuk, módosíthatjuk és frissíthetjük annak érdekében, hogy tükrözze az adatvédelmi gyakorlatunkban és a jogszabályi követelményekben bekövetkezett változásokat.

Jelentősebb változtatások esetén értesítést küldünk Önnek Webhelyeinken egy kiemelt helyen elhelyezett értesítés közzétételével, feltüntetve az egyes nyilatkozatok tetején azok legutóbbi frissítését.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, illetve ha a jogait kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Manpower Munkaerő Szervezési Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.
[email protected]

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Név : Beatrice Risuglia
Postacím : 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail : [email protected]